WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI
PPOŻ
SERWIS
POTRZEBUJESZ SERWISU 24H DZWOŃ DO NASZEGO SERWISU TEL. 695 505 505                               POTRZEBUJESZ SERWISU 24H DZWOŃ DO NASZEGO SERWISU TEL. 695 505 505NASZ SKLEP INTERNETOWY
Dane techniczne siłownika
  WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI
PPOŻ
SERWIS
POTRZEBUJESZ SERWISU 24H DZWOŃ DO NASZEGO SERWISU TEL. 695 505 505                               POTRZEBUJESZ SERWISU 24H DZWOŃ DO NASZEGO SERWISU TEL. 695 505 505NASZ SKLEP INTERNETOWY
Came Polska - bramy24
MHouse Polska - partner bramy24
Nice Polska - partner bramy24
Bramy24 - sklep internetowy
Ochrona przeciwpożarowa
Oferujemy Państwu pomoc zwiazana z dostosowaniem budynków, obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym:
• opracowanie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
• opracowanie instrukcji technologiczno–ruchowych oraz bezpieczeństwa pożarowego,
• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do odbioru budynku pod względem ochrony przeciwpożarowej,

• wykonanie pomiarów parametrów hydraulicznych instalacji wodnych wewnętrznych,
• próby i symulacje współdziałania centrali SAP i urzadzeń przeciwpożarowych,
• konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania obiektu do odbioru.
Nadzór przeciwpożarowy
Nadzór prewencyjny i przeciwpożarowy nad obiektem, w tym:
• kontrola bieżaca realizacji zadań wynikajacych z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Planu Ewakuacyjnego, przez firmy użytkujace obiekt,
• konserwacja i sprawdzanie stanu technicznego urzadzeń przeciwpożarowych w tym: podręcznego sprzętu gasniczego, sieci hydrantów, systemu ewakuacyjnego.
Scenariusze pożarowe
Wykonanie scenariusza pożarowego wynika z § 5. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Nasza firma zajmuje się profesjonalnym opracowywaniem scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru obejmujacych w szczególnosci : stałe urzadzenia gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, instalację wodociągową przeciwpożarową, urządzenia oddymiajace, dzwigi przystosowane do potrzeby ekip ratowniczych.
Ponadto nasze opracowania zawieraja matrycę wysterowań dla wszystkich urzadzeń przeciwpożarowych w budynku oraz uwzględniaja systemy mogace mieć wpływ na rozwój pożaru np. wentylację bytowa

Instrukcje przciwpożarowe
Nasze instrukcje tworzymy w oparciu o pozporzadzenie MSWiA ws. ochrony ppoż budynków innych obiektów budowlanych i terenów, który dokładnie reguluje zakres opracowania instrukcji.
Opinie przeciwpożarowe
Wykonujemy opinie przeciwpożarowe w dowolnym zakresie tematycznym poczawszy od warunków techniczno budowlanych skończywszy na systemach przeciwpożarowych. Ponadto dla inwestorów oraz deweloperów wykonujemy opinie wielobranżowych projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.
Przeglady podręcznego sprzętu gasniczego
Swiadczymy usługi w zakresie przegladów, konserwacji oraz napraw i legalizacji UDT podręcznego sprzętu gasniczego, oraz gasnic przewoznych.
Moga Państwo liczyć na:
oznakowanie każdej gasnicy - "Kontrolka gasnicy",
wykonanie protokołu przegladu podręcznego sprzętu gasniczego,
doradztwo w rozmieszczeniu i doborze gasnic,
wskazanie błędów badz uchybień w rozmieszczeniu i ozakowaniu gasnic,
naprawę uszkodzonych gaśnic.
Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej
Zgodnie ze standardem technicznym  centrala pożarowa wraz pozostałymi urzadzeniami  powinny być konserwowane oraz sprawdzane zgodnie z poniższą procedura :
Obsługa kwartalna
Co najmniej jeden raz na każde trzy miesiace użytkownik powinien zapewnić, aby specjalista z firmy konserwujacej:
sprawdził wszystkie zapisy w ksiażce pracy i podjał niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;
spowodował zadziałanie co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla okreslone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze;
sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo;
sprawdził zdatnosć centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi;
w miarę możliwosci, spowodował zadziałanie każdego łacza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji;
przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby okreslone przez producenta;
Każda zauważona nieprawidłowosć powinna być odnotowana w ksiażce pracy i możliwie szybko usunięta.
Obsługa roczna
Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik i/lub własciciel powinien zapewnić, aby specjalista z firmy konserwującej:
przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;
sprawdził każda czujkę na poprawnosć działania zgodnie z zaleceniami producenta;
sprawdził zdatnosć centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych;
sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połaczenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;
dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynać na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych.
Każda zauważona nieprawidłowosć powinna być odnotowana w ksiażce pracy i możliwie szybko usunięta.
Konserwacja hydrantów przeciwpożarowych
W celu zapewnienia własciwego stanu technicznego hydranty wewnętrzne powinny być konserwowane.  Raz w roku należy sprawdzić, czy:
Urządzenia sa nie zastawione, nie uszkodzone , elementy nie sa skorodowane, nie ma przecieków
Instrukcja obsługi jest czysta i czytelna
Miejsce umieszczenia jest oznakowane
Mocowania do sciany są odpowiednie, nie sa obruszone i trzymaja pewnie
Wypływ wody jest równomierny i dostateczny
Waż na całej długosci nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli waż wykazuje jakies uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze.
Zaciski lub tasmowanie węża jest prawidłowe i własciwie zacisnięte
Bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach
Sprawdzić stan przewodów zasilajacych w wodę , szczególna uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazuja oznak zużycia lub zniszczenia
Jeżeli jest skrzynka hydrantowa  sprawdzić, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykaja
Sprawdzić, czy pradownica jest własciwego typu i czy prawidłowo pracuje
Pozostawić hydranty i instalację w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne sa poważniejsze naprawy zawór hydrantowy lub hydrant powinien być oznakowany "NIECZYNNY" i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/własciciela.
Po wykonaniu konserwacji zostanie wykonany protokół zawierajacy wyniki badań oraz pełna ocenę instalacji. Ponadto hydranty zostana wyposażone w odpowiednie kontrolki.